НУКЛЕУСИ Apis mellifera macedonica

3,000.00 ден

Пчелните роеви се состојат од 5 рамки (ЛР) од кој 3 со легло, 2 со мед и полен и млада бележана матица во кафез, припремени во специјален пакет со соодветна вентилација за транспорт и упатство за нивна инсталација.

Опис

Почитувани колеги, да ја продолжиме традицијата и следнава 2021 година со одгледување на пчелни семејства кои имаат квалитетни матици и се одликуваат со добри производни особини од нашата автохтона популација на пчели. (Apis meliffera macedonica)

Матиците се млади, селектирани, бележани во кафез со упатство за внесување во пчелното семејство. Одбрана е најдобрата линија која се карактеризира со мирна пчела, медопродуктивност и изразено хигиенско однесување (отпорна на болести).

-Прва испорака 15 мај
-Втора испорака 30 мај
-Трета испорака 15 јуни

Пчелните роеви се состојат од 5 рамки (ЛР) од кој 3 со легло, 2 со мед и полен и млада бележана матица во кафез (Apis meliffera macedonica), припремени во специјален пакет со соодветна вентилација за транспорт и упатство за нивна инсталација,
Поседуваат ветеринарен сертификат за нивната здраствена состојба и документ за транспорт на пчели!
Цена на еден пчелен рој е 3000 мкд